Dzieci w sposób naturalny są kreatywne i bardzo twórcze, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać.

Uniwersalnym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka, w tym osobowość twórczą są zajęcia plastyczne. Podstawą działań plastycznych jest radość, którą daje dziecku tworzenie, oglądanie, dotykanie, manipulowanie, działanie. Proponowane zajęcia mają być zatem źródłem dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Dzięki zastosowaniu różnorodnych
i atrakcyjnych technik plastycznych, poprzez sztuki plastyczne wpływamy na rozwój dyspozycji twórczych dziecka, takich jak: płynność, precyzja manualna, giętkość, oryginalność myślenia
i spostrzegania, wyobraźnia, zdolności skojarzeniowe, pomysłowość, inwencje i inne.

Ćwiczenia plastyczne mają również na celu rozwój dyspozycji psychicznych dziecka,
tj.: samodzielność, wytrwałość-cierpliwość, umiejętność planowania, dokonywania własnych wyborów. Odpowiednio zorganizowana i prowadzona działalność plastyczna, ze względu na swą funkcję terapeutyczną, ma przyczyniać się do niwelowania lęków i zahamowań, rozwijać u dzieci pewność siebie, odwagę i wiarę we własne możliwości twórcze, samodzielne myślenie
i działanie oraz zainteresowania, co jest koniecznym warunkiem zaistnienia kreatywności.

Podczas zajęć z zakresu twórczości plastyczno-manualnej dziecko poznaje techniki plastyczne (rysunek, malowanie farbami, wydzieranka, wycinanka, modelowanie plasteliny, płaskorzeźba, prace przestrzenne z papieru, sztuka składania papieru - origami), narzędzia i środki wyrazu artystycznego służące do przedstawienia otaczającej rzeczywistości w formie plastycznej. Wykonując swoją pracę dziecko spotyka się takimi pojęciami jak: światło, barwa, kształt, kreska, linia, plama, ruch, bryła, przestrzeń.

W celu zachowania oryginalnych i indywidualnych cech twórczości dziecięcej i własnego wypowiadania się dziecka w sztuce, stosujemy różnorodne techniki, dając w ten sposób możliwość wyboru różnych środków ekspresji. Zastosowanie w zajęciach niekonwencjonalnych materiałów (ze względu na ich fakturę, możliwości przekształcania i zestawiania z innymi) sprzyja stymulowaniu wyobraźni twórczej, pobudza fantazję, podnosi atrakcyjność działań
i zachęca do poszukiwania nieszablonowych rozwiązań.

 


- Technika rysunku - umożliwia dziecku wyraźne przedstawienie przedmiotu, ukazanie bogatszej treści, pełniejszej akcji. W trakcie rysowania dziecko zdobywa się już na pewną koncepcję i logiczne rozmieszczenie jego elementów. Proponujemy dzieciom rysowanie na różnych płaszczyznach - poziomych i pionowych, pochyłych oraz na zróżnicowanych podłożach, kartki różnego formatu i grubości, tektura gładka i falista, stosujemy różne przybory.

- Malowanie farbami - dla dzieci młodszych stosujemy malowanie na dużych powierzchniach, gdyż globalna sprawność ruchowa rozwija się szybciej niż precyzyjna. Dzięki malowaniu uczy się szybko sprawności manualnej, kojarzenia kolorów, posługiwania się plamą.

  

- Wycinanki - ćwiczą sprawność manualną, konieczną do posługiwania się nożyczkami oraz kształcą wyobraźnię przestrzenną (wycinanki przestrzenne).

- Wydzieranki - stosowanie tej techniki wyrabia u dzieci zręczność palców, rozwija zdolność spostrzegania.

- Modelowanie z plasteliny lub innej masy (glina, masa solna, gips) - rozwija sprawność manualną palców, dziecko nabywa umiejętność artystycznego zdobienia danego przedmiotu, kształci wyobraźnię przestrzenną, pobudza pomysłowość techniczną.

Podstawą prowadzenia zajęć plastycznych jest stworzenie odpowiedniego klimatu, bezpiecznej
i życzliwej atmosfery sprzyjającej pracy twórczej. Celem naszych zajęć ma być tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwiązywaniu problemów plastycznych w sposób twórczy poprzez stawianie zadań otwartych, dostarczanie różnego rodzaju bodźców wizualnych, słuchowych, dotykowych. Pragniemy zachęcać dzieci do udziału w konkursach plastycznych, kształcić w nich potrzebę eksponowania wytworów własnej sztuki dla innych.

W zakładce „Nasze Osiągnięcia” można podziwiać dyplomy, certyfikaty i podziękowania przedszkolaków, które są zwieńczeniem i podziękowaniem za uczestnictwo w wielu konkursach, przedsięwzięciach i różnych aktywnościach plastycznych i nie tylko.

Twórczość plastyczno – manualna to codzienna aktywność każdego przedszkolaka Przedszkolandii. W ciągu całego dnia począwszy od 6.30 skończywszy na 18.00 każdy przedszkolak wielokrotnie aktywnie, twórczo i kreatywnie wzrasta i rozwija się artystycznie.

 

 

Additional information