KIM JESTEŚMY

1. Przedszkole Przedszkolandia zwane dalej "przedszkolem" jest niepubliczną placówką oświatową w rozumieniu art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (J.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.329, ze zm.).

2. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.


CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA


1. Przedszkole realizuje cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty, zapewnia świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Celem Przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i indywidualnymi możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym.

3. Zadania Przedszkola to przede wszystkim zapewnienie stałej opieki, wychowywanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, stymulowanie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego z uwzględnieniem możliwości dzieci i ich potrzeb, stwarzanie dzieciom optymalnych warunków umożliwiających osiągnięcie "gotowości szkolnej", umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, kształtowanie u dzieci nawyków i postaw służących ochronie zdrowia, budowanie i kształtowanie świadomości moralno-etycznej.

4. Zadania realizowane są w ramach obszarów edukacyjnych:
- Poszanowanie i rozumienie siebie i świata,
- Nabywanie umiejętności poprzez działanie,
- Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej i wspólnocie,
- Budowanie systemu wartości.

5. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów zatwierdzonych przez MENiS i zatwierdzonego na Radzie Pedagogicznej.


NASZA MISJA


"PODARUJMY DZIECIOM ŚWIAT NAJPIĘKNIEJSZYCH BARW"

nasza misja Świat najpiękniejszych barw - to świat szczęśliwego, beztroskiego dzieciństwa.
Najpiękniejsze chwile upływające w poczuciu bezpieczeństwa, radości i życzliwości. Wyznaczanie granic, ustalanie zasad, nauka dokonywania świadomych wyborów jak i rozróżniania dobra i zła, przeżywania porażek i negatywnych emocji, szczerość i podmiotowe ukierunkowanie na każdego małego indywidualistę to podstawy - by każde z dzieci żyło w poczuciu własnej wartości, było otwarte na świat, dążyło do celu z optymizmem, uśmiechem i prawdą na ustach.

Każda jedna mała istotka to indywidualność, każda jest jedyna w swoim rodzaju i niech taką pozostanie...

 


PRZEDSZKOLANDIA TO:

 

Sale dostosowane do potrzeb wiekowych:
- Sala dla dzieci w wieku 2 i 3 lat,
- Sala dla dzieci w wieku 4 lat,
- Sala dla dzieci w wieku 5 lat,
- Sala dla dzieci w wieku 6 lat,

- Sypialnia
- Sala zabaw, (sala gimnastyczna/aula - wyposażona w materace, drabinki, piłki oraz suchy basen z plastikowymi piłeczkami)
- Kuchnia,
- Przestronna szatnia,
- Toalety dla przedszkolaków,
- Toaleta dla personelu,
- Pokój dla pedagogów,
- Pokój dyrekcji,
- Pomieszczenie gospodarcze,

- oraz duży ogród wyposażony w kolorowy, bezpieczny plac zabaw.

 

 

Additional information